Google Site New - Bài 1: Tạo một trang web

đăng 05:35, 6 thg 3, 2019 bởi Phan Văn Ngôn   [ đã cập nhật 19:24, 30 thg 4, 2019 ]


Tạo một trang web

  1. Trên máy tính, mở Trang web Google mới .
  2. Ở dưới cùng bên phải, nhấp vào Tạo Tạo nên.
  3. Thêm nội dung vào trang web của bạn.
  4. Để xuất bản các thay đổi của bạn, ở trên cùng bên phải, nhấp vào Xuất bản .
Comments